ماده ۳:حركت مهره ها

۳ـ۱. مجاز نيست مهره اى را به مربعى حركت داد كه در اشغال مهره خودى است .اگر مهره اى به مربعى حركت كند كه در اشغال مهره حريف است ،مهره حريف گرفته مى شود و از صفحه شطرنج خارج مى شود و اين بخشى از همان حركت به حساب مى آيد .در صورتى كه مهره اى بتواند طبق ماده هاى ۳ـ۲ تا ۳ـ۸ مهره اى را بگيرد ،اصطلاحاً مىگويند آن مهره به مهره حريف حمله كرده است .

ادامه مطلب...

 

در جواب حمله زودهنگام حریف خونسرد باشید و منطقی و اصولی با توجه به تهدیدات حریف پاسخ دهید. در این هنگام شاید مجبور شوید چندین حرکت حریف را به خوبی دفاع کنید اما این به معنای برتری داشتن حریف نیست شما بعد از دفع تهدیدات ، بدون شک وضع بهتری خواهید داشت چون نیروهای حریف بخاطر این حمله زودهنگام و بی موقع از هماهنگی و گسترش خوبی

ادامه مطلب...

ماده ۱ : ماهيت و اهداف بازى شطرنج

۱ـ۱ – بازى شطرنج بين دو حريف انجام مى شود كه مهرهاى خود را به نوبت بر يك صفحه مربع به نام ًصفحه شطرنج حركت مى دهند . بازيكن داراى مهرهاى سفيد بازى را آغاز مى كند

"نوبت حركت"بازيكن موقعى است كه حركت حريف او انجام شده باشد.

ادامه مطلب...

 

روايت کرده اند که پادشاه هند که به سختي تحت تأثير اختراع بازي شطرنج قرار گرفته بود ، به مخترع آن وعده داد که هرپاداشي بخواهد به او بدهد . مخترع تقاضايي کرد که به ظاهرخيلي نا چيز به نظر مي رسيد : او مقداري دانه هاي گندم درخواست کرد ، به نحوي که اگر آنها را در خانه هاي صفحه شطرنج جادهند ، درهرخانه دو برا بر خانه قبل وجود داشته باشد.

ادامه مطلب...

متن كامل و رسمى

قوانين شطرنج فيده شامل بازى زنده شطرنج ] بازى برروى صفحه [ است.اين قوانين در هفتادويكمين كنگره فيده درنوامبر۲۰۰۰ در استانبول (تركيه ) به تصويب رسيده است و از اول ژوئيه ۲۰۰۱ جارى خواهدبود.متن انگليسى اين قوانين ،متن معتبر اصلى شمرده مىشود.درمتن انگليسى ،ضميرهاى مذكر شامل ضميرهاى مونث نيز هست.] متن فارسى از متن انگليسى ترجمه شده است .

 

ادامه مطلب...