در گروه 50 و 65 سال
16اردیبهشت ماه 1395
متولدین 1330/10/11به قبل(1951) بالای 65 سال
متولدین 1345/10/11به قبل (1966) بالای 50 سالشماره تماس : 09355250195