سالن مسابقات فدراسیون شطرنج

1-مسابقه دوشنبه ها ساعت17:30 در محل فدراسیون شطرنج آغاز خواهد شد.

2-مسابقه در9 دور برگزار خواهد شد.

3قوانین فیده حاکم بر مسابقات است.

4جدول فوق جهت محاسبه ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.5-زمان بازی برای هر بازیکن۳دقیقه به اضافه۲ ثانیه پاداش برای هر حرکت.

6-چنانچه دو یا چند بازیکن در امتیازی برابر باشند از روشهای زیر به ترتیب برای تعیین نفرات برتر استفاده خواهد شد:

الف- بوخ هولز قطع شده 1

ب - بوخ هولز قطع شده 2

ج - بوخ هولز متوسط 1

د - بوخ هولز متوسط2

ه - مجموع بوخ هولز

7-ورودیه مسابقات:150.000 ریال.جهت ثبت نام به حساب 7056-7724-0610-6221 بانک پارسيان به نام سید عبدالله مصلحی واریز فرمایید

 

8-جوایز:

نفر اول:1.200.000 ریال

نفر دوم:900.000ریال

نفرسوم:700.000ریال

نفر چهارم:500.000ریال

نفر پنجم :400.000 ریال

نفر ششم:300.000 ریال

چنانچه تعداد نفرات شركت كننده بيش از50نفرباشد به ازاء هر 5 نفر يك جايزه به شرح زير اضافه خواهد شد.

پیشکسوت برتر 300.000ریال،متولد1961به قبل (حداقل شرکت کننده 5 نفر(

بانوی برتر 300.000(حداقل شرکت کننده 5 نفر)

نوجوان برتر زیر 12 سال 300.000،متولد 2003به بعد (حداقل شرکت کننده 5 نفر(

نوجوان برتر زیر 14سال 300.000،متولد 2001به بعد (حداقل شرکت کننده 5 نفر(

9-دارا بودن کد سیستم جامع فدراسیون جهت شرکت در مسابقه الزامیست.

10-به هر بازیکن یک جایزه تعلق می گیرد .

تماس : 09355250195 مصلحی