سالن مسابقات فدراسیون شطرنج

1-مسابقه روزجمعه27/01/95 ساعت 15:30 در محل فدراسیون شطرنج آغاز خواهد شد.

2-مسابقه در9 يا 11 دور برگزار خواهد شد.

3قوانین فیده حاکم بر مسابقات است.

4جدول فوق جهت محاسبه ریتینگ به فیده ارسال خواهد شد.5-زمان بازی برای هر بازیکن۳دقیقه به اضافه۲ ثانیه پاداش برای هر حرکت.

6-چنانچه دو یا چند بازیکن در امتیازی برابر باشند از روشهای زیر به ترتیب برای تعیین نفرات برتر استفاده خواهد شد:

الف- بوخ هولز قطع شده 1

ب - بوخ هولز قطع شده 2

ج - بوخ هولز متوسط 1

د - بوخ هولز متوسط2

ه - مجموع بوخ هولز

7-ورودیه مسابقات: 300/000ریال.جهت ثبت نام به حساب 7056-7724-0610-6221 بانک پارسيان به نام سید عبدالله مصلحی واریز فرمایید

حضور اساتید بزرگ،بین المللی ،و بازیکنان دارای ریتینگ 2400 به بالا افتخاریست.

8-جوایز:

نفر اول:3/000/000 ریال

نفر دوم:2/000/000 ریال

نفرسوم:1/500/000 ریال

نفر چهارم:1/000/000 ریال

نفر پنجم :750/000ریال

نفر ششم:750/000 ریال

چنانچه تعداد نفرات شركت كننده بيش از80نفر(به کسر مهمانان) باشد به ازاء هر 5 نفر يك جايزه به شرح زير اضافه خواهد شد.

پیشکسوت برتر 600/000 ریال،متولد1961به قبل (حداقل شرکت کننده 5 نفر(

بانوی برتر 600/000 (حداقل شرکت کننده 5 نفر)

نوجوان برتر زیر 12 سال 600/000 ،متولد 2003به بعد (حداقل شرکت کننده 5 نفر(

نوجوان برتر زیر 14سال 600/000 ،متولد 2001به بعد (حداقل شرکت کننده 5 نفر(

9-دارا بودن کد سیستم جامع فدراسیون جهت شرکت در مسابقه الزامیست.

10-به هر بازیکن یک جایزه تعلق می گیرد .